Regional utveckling i Sverige

Högteknologisk tillverkningsindustri

Kort om högteknologisk tillverkningsindustri

Variabeln visar andelen sysselsatta mellan 16–64 år inom kommunen/länet som är anställda inom den högteknologiska tillverkningsindustrin. Europeiska unionen (EU) bedömer att högteknologisk tillverkningsindustri är en nyckelfaktor för fortsatt ekonomisk tillväxt för Europas regioner. Dess starka koppling till forskning och utveckling, innovation och den kunskapsintensiva sektorn är orsaken till att näringslivspolitik och policydokument ofta lyfter fram sektorn som en viktig motor för ekonomins förnyelse, omvandling och tillväxt. Deras relativt höga innovationsförmåga skapar inte bara nya tillväxtsformer utan gynnar oftast konkurrenskraften i närliggande företag genom spridningseffekter.

Om utvecklingen i länen

Av kartan framgår tydligt att den högteknologiska tillverkningsindustrins andel av den totala sysselsättningen generellt följer samma mönster som tillverkningsindustrin i sin helhet. Sysselsättningen i sektorn visar emellertid en högre koncentration i specialiserade industriregioner som till exempel Olofström, Perstorp och Södertälje.

Den Högteknologiska Tillverkningsindustrins andel av den sysselsatta befolkningen 2018

Den Högteknologiska Tillverkningsindustrins relativa sysselsättningsförändring 1990-2018

Om utvecklingen över tid

I grafen ser vi också att andelen, likt tillverkningsindustrin, på riksnivå i det närmaste halverats under tidsperioden, från 8,2 procent år 1990 till 4,7 procent år 2018. Går vi igenom listan av kommuner ser vi att utvecklingen varierat under tidsperioden, där de stora industriorterna generellt behållit eller endast svagt minskat andelen högteknologisk tillverkningsindustri och att sektorn därmed fortsatt är en viktig arbetsgivare (se dashboard). Den nedgång som kan noteras i dessa fall reflekterar en ökad produktivitet och effektivisering. I andra fall, som Gotland, har den högteknologiska tillverkningsindustrin nästan helt försvunnit som arbetsgivare. I detta fall visade utvecklingen en tillväxt inom sektorn, från 3,6 procent till 5,1 procent fram till 2000, för att sedan drastiskt minska till 0,4 procent år 2005, som en effekt av att Ericsson la ner sin fabrik.

Diagrammet visar andelen anställda inom den högteknologiska tillverkningsindustrin av dagbefolkningen från 1990 till 2018.

Klicka för att göra fler val

Utforska diagram

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Interaktiv dashboard

Detta är ett interaktivt verktyg som ger möjlighet att utforska variablerna.

Klicka för att göra fler val

Interaktiv dashboard

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.