Regional utveckling i Sverige

Offentliga sektorn

Kort om offentliga sektorn

Detta tema visar andelen av den totala sysselsättningen i Kommunen/länet som är sysselsatta inom offentlig sektor (statlig förvaltning & affärsverk, primärkommunal förvaltning, Landsting och övriga offentliga institutioner). Offentliga sektorn är viktig för att stödja och leverera samhällstjänster som till exempel utbildning, barn-, sjuk-, och äldrevård. Storleken på den offentliga sektorn i en kommun eller region är också en viktig del för att förstå de lokala effekterna av konjunkturcykler. I allmänhet är forskare inom nationalekonomi överens om att offentliga utgifter kan agera kontracykliskt, under vissa förutsättningar. Med det menas att offentlig sektor och dess utgifter blir en stabiliserande faktor och en viktigare del av ekonomin under lågkonjunkturer genom att inte vara lika beroende av vikande tillgång och efterfrågan som privat sektor.

Om utvecklingen i länen

Kartor visar att andelen av den offentliga sektorn är lägre i länen med storstäderna Stockholm, Göteborg, och Malmö. Offentliga sektorn däremot spelar en större roll i norra Sverige. Detta mönster är likartat 1990 och 2018, men de regionala skillnaderna har ökat över tiden.

Den Offentliga Sektorns andel av den sysselsatta befolkningen 2018

Den Offentliga Sektorns relativa sysselsättningsförändring 1990 till 2018

Om utvecklingen över tid

Grafen visar tydligt att Sverige under tidsperioden haft en generell nedgång i storleken på den offentliga sektorn i relation till övriga sektorer. Grafen visar också att utvecklingen sett olika ut bland Sveriges kommuner och län. Den tydligaste nergången syns kring storstäderna där Stockholms läns offentliga sektor har minskat från 31,0 procent till 18,9 procent. I motsats står län som Västerbotten där storleken på den offentliga sektorn knappt förändrats, från 41,8 procent till 39,1 procent

Andelen av dagbefolkningen som är anställda inom den offentliga sektorn från 1990 till 2018.

Klicka för att göra fler val

Utforska diagram

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Interaktiv dashboard

Detta är ett interaktivt verktyg som ger möjlighet att utforska variablerna.

Klicka för att göra fler val

Interaktiv dashboard

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Vad säger forskningen?

Storleken på den offentliga sektorn har betydelse för regionens sårbarhet

Sektorn påverkas i mindre grad av skiftningar i tillgång och efterfrågan och är generellt mindre känslig för makroekonomiska störningar. Det gör att färre arbetsplatser försvinner under kriser, men också att färre skapas under högkonjunkturer.

Den offentliga sektorn kan agera kontracykliskt för regionens ekonomi

Den offentliga sektorn blev en mer betydande del av Sveriges regioners arbetsmarknad under finanskriserna, både under 90-talet och 2008. Vidare minskade den under högkonjunkturerna. Speciellt Stockholm minskade sin offentliga sektors andel under 1990-talets andra hälft.

Den offentliga sektorn har minskat genom en ökad privatisering sedan 1990

Nergången som figurerna visar ger en bild av en minskande välfärdssektor i ekonomin. Detta är dock inte hela sanningen. Sedan 1990 har många privata aktörer etablerat sig och tagit över tjänster som tidigare drevs av den offentliga sektorn.

Privatiseringen av offentlig sektor har varit geografiskt ojämn

Stockholmsregionen och många städer har haft en större nedgång än landsbygdskommuner. Detta speglar en geografisk skillnad i förutsättningar för en privatdriven välfärdssektor.