Regional utveckling i Sverige

Kunskapsintensiva tjänstesektorn

Kort om kunskapsintensiva tjänstesektorn

Temat visar utvecklingen av andelen sysselsatta, mellan 16–64 år, inom Sveriges kommuner och län som arbetar inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Den kunskapsintensiva tjänstesektorn har över de senaste decennierna fått en större roll i den svenska och västeuropeiska ekonomin. Sektorn består av kunskapsföretag som i första hand har andra företag, organisationer eller offentlig sektor som kunder. I sektorn ingår bland annat IT tjänster, Fou-Lab, marknadsföring, reklam och design, finansiella tjänster och tekniska konsulter. Sedan 1980-talet har sektors andel av sysselsättning ökat stadigt, i första hand i storstadsregionerna men också på många andra håll i Sverige. En underliggande faktor är strukturomvandlingen där framsteg inom informations- och kommunikationsteknologi förändrat förutsättningarna och skapat nya utmaningar för företags och regioners konkurrenskraft. Den ökade globaliseringen som är en del av denna strukturomvandling har dels ökat efterfrågan på dessa tjänster, dels skärpt konkurrensen som företag möter både på nationella och internationella marknader.

Om utvecklingen i länen

Studerar man kartan från 1990 framgår att Stockholms län fullständigt dominerar kartbilden. Andelen sysselsatta är med undantag från Uppsala minst dubbelt så hög och i många fall tre eller fyra gånger högre jämfört med resterande län. Stockholm har år 2018 fortsatt en ledande position, men avståndet till de andra storstadsregionerna och län med stora universitet har krympt något. Trots att övriga län ökat sin sysselsättning inom sektorn så är gapet relativt sett nästan lika stort som det var för tre decennier sedan. Görs analysen på kommunnivå framgår att universitetsstäderna och regionala center genom hela tidsperioden uppvisat högre andelar av den kunskapsintensiva tjänstesektorn än andra typer av kommuner. Det finns dock intressanta avvikelser från mönstret. Älmhult har mer än tredubblat sin andel av sektorn och har 2018 den näst högst andelen sysselsatta av alla kommuner. Ett annat exempel är Arjeplog som mer än dubblat sin andel sysselsatta och ligger på en nivå jämförbar med betydligt större städer. För Älmhult finns förklaringen i att kommunen är hemmabas för IKEA och för Arjeplog beror det på det starka internationella ”fordonstestarklustret”.

Den Kunskapsintensiva Tjänstesektorns andel av den sysselsatta befolkningen 2018

Den Kunskapsintensiva Tjänstesektorns relativa sysselsättningsförändring 1990 till 2018

Om utvecklingen över tid

Grafen visar att Stockholms län har haft en konstant högre andel sysselsatta inom sektorn än riket samtidigt som övriga län i bästa fall ligger i nivå med riksutvecklingen, men oftast klart under. Vidare visar grafen att de flesta kommuner har haft liknande tillväxtbanor, starkast tillväxt efter 90-talskrisen och en tydligt markerad nedgång kring 2010 följt av viss återhämtning fram till periodens slut. Nedgången 2010 beror dels på förändringar i den statistiska klassificeringen av den kunskapsintensiva tjänstesektorn, dels på en reell nedgång i kölvattnet av finanskrisen.

Diagrammet visar utvecklingen av andelen anställda inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn från 1990 till 2018.

Klicka för att göra fler val

Utforska diagram

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Interaktiv dashboard

Detta är ett interaktivt verktyg som ger möjlighet att utforska variablerna.

Klicka för att göra fler val

Interaktiv dashboard

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.