Regional utveckling i Sverige

Tillverkningsindustrin

Kort om tillverkningsindustrin

Liksom för de flesta höginkomstländer i världen har tillverkningsindustrins andel i den svenska ekonomin minskat under de senaste 30 åren. Undantaget är tillverkningsindustrier i några av de traditionella tillverkningsorterna, som till exempel Gnosjö och Olofström. I dessa orter framträder denna sektor dessutom mer markant år 2018 i jämförelse med år 1990. Tillverkningsindustrin är således fortfarande viktig, inte minst för den svenska exporten, och kommer att fortsätta att vara det. Sektorn bidrar också till kunskapsutveckling genom forskning och utveckling. Tillverkningsindustrin är även länkat till produktionen av tjänster, vilket skapar en efterfrågan på avancerade lösningar. Dessutom spelar tillverkningsindustrin en viktig roll för den regionala utvecklingen utanför storstadsregionerna.

Om utvecklingen i länen

Kartor över tillverkningsindustrins storlek inom län visar att det inte nödvändigtvis följer den urbana hierarkin. På kommunnivå visar mönstret att endast ett fåtal kommuner har haft en bestående tillverkningsindustri. Dessa kommuners industriella specialisering framträder till och med tydligare år 2018, jämfört med 1990 (dashboard). Jämför vi 1990 med 2018 ser vi också att nedgången har varit kraftigast i storstadsregionerna, medan sektorn fortfarande har en stor närvaro i de typiska tillverkningsorterna, till exempel Gnosjö och Olofström. Vad kartorna också indikerar vid en jämförelse över tid är att antalet regioner med hög specialisering på tillverkningsindustrin har blivit färre och också mycket starkare geografiskt koncentrerade till vissa delar av landet, framförallt till sydöstra Sverige, men även till områden i Mellansverige.

Tillverkningsindustrins andel av den sysselsatta befolkningen 2018

Tillverkningsindustrins relativa sysselsättningsförändring 1990-2018

Om utvecklingen över tid

Grafen visar en tydlig nedåtgående trend på riksnivå för tillverkningsindustrin. Den regionala utvecklingen visar dock en stor variation. Genom att välja Stockholm, Göteborg och Malmö framgår att storstadsregionerna uppvisar kraftiga minskningar av andelen, medan kommuner som hade en stark tillverkningsindustri 1990 (till exempel Götene, Uppviddinge, Gnosjö, Södertälje och Olofström) har legat relativt stabilt eller bara minskat marginellt.

Andelen anställda inom tillverkningsindustrin från 1990 till 2018

Klicka för att göra fler val

Utforska diagram

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Interaktiv dashboard

Detta är ett interaktivt verktyg som ger möjlighet att utforska variablerna.

Klicka för att göra fler val

Utforska Dashboard

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Vad säger forskningen?

Tillverkningsindustrin har genomgått flera effektiviseringar

Sedan 1980-talet har tillverkningsindustrin effektiviserat sin produktion och gjort den mindre arbetskraftsintensiv. Detta visas framförallt genom färre traditionella arbetaryrken. Samtidigt har utbildningsnivån och kvalifikationskraven på arbetskraften ökat markant även inom den traditionella tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrin i samspel med tjänstesektorn

Under denna tidsperiod har sektorn avknoppat mer av sin tjänsteverksamhet till andra fristående bolag. Dessa är så kallade industrinära tjänsteföretag och är starkt sammankopplade till tillverkningsindustrin. Detta gör att sektorn delvis skenbart minskat sin närvaro på den regionala arbetsmarknaden. Ett dynamiskt samspel mellan industri och tjänster är viktigt för att skapa nya produkter, tjänster och marknader. Industrins roll för den svenska exporten, både för produkter och tjänster, är fortsatt helt central för den svenska ekonomin.

Tillverkningsindustrin spelar fortsatt en viktig roll i kunskapsekonomin

Trots att dess roll som arbetsgivare minskar ger dess närvaro i ekonomin flera fördelar. Genom ökat förädlingsvärde, mer komplexa värdekedjor och samarbeten med forskning och utveckling skapar sektorn fortfarande jobb, men inte längre enbart internt.

Tillverkningsindustrin är fortfarande en viktig faktor för små och medelstora regioners tillväxtmöjligheter

Små och medelstora regioner kan oftast tillhandahålla konkurrensfördelar som storstäder inte kan tillgodose. Det handlar om faktorer som en specialiserad och lojal arbetskraft, lägre kostnadsläge och nära samarbeten med lokala offentliga organisationer och aktörer. Förutsatt att de har infrastrukturen och en befintlig tillverkningsindustri betyder sektorns närvaro att dessa medelstora kommuner och arbetsmarknadsregioner lättare kan återhämta sig under rationaliseringsfaser av ekonomins strukturomvandling.