Regional utveckling i Sverige

Regional BNP per capita

Kort om regional BNP per capita

Detta tema visar varje läns regionala bruttonationalprodukt (BNP) per capita från år 1571 till nutid. BNP är mätt i 1910/12 års nationella prisnivå, vilket innebär att måttet endast mäter tillväxten i produktionen justerat för den inflation som skett under perioden. Mellan 1571 och mitten av 1800-talet skedde ytterst lite tillväxt, med visst undantag för stormaktstiden under 1600-talet. Därefter tar den industriella revolutionen vid och BNP ökar exponentiellt. Vad gäller den regionala ojämlikheten så ökar denna i samband med industrialiseringen, men sjunker sedan från tidigt 1900-tal och når sin lägsta punkt omkring 1980. Därefter har ojämlikheten ökat.

Om utvecklingen i länen

Kartorna visar hur BNP per capita mätt som fasta priser vuxit i länen sedan 1500-talet. Högst upp till vänster ser vi att de sydvästra delarna av landet (som då tillhörde Danmark) hade de högsta BNP per capita-nivåerna, medan de var mer modesta i Götalandskapen och Mälardalen. I kartan högst upp till höger ser vi utvecklingen mellan 1571 och år 1760 då de danska provinserna övergått till Sverige, men med förödande tillväxtresultat. Stormaktstiden etablerade Stockholm som huvudstad och där var tillväxten högst. Mellan 1760 och 1870 slungades Sverige in i den industriella revolutionen. Den första vågens tillväxt gynnade exportintensiva och råvarubaserade näringar som skogsbruket i norr och jordbruket i söder. Från industrialiseringens början till idag har BNP per capita i fasta priser ökat mångfalt. Det innebär en kraftig tillväxt i alla Sverige län. Allra starkast har utvecklingen varit i de län som var fattigast vid 1800-talets mitt: utvandringslänen Kronoberg och Jönköping i Småland. De interaktiva kartorna nedan ger möjlighet att utforska länens relativa BNP per capita-utveckling i mer detalj.

BRP per capita för Sveriges län 1571, konstanta priser

Förändring i BRP per capita 1571 - 1760 för Sveriges län, konstanta priser

Förändring i BRP per capita 1760 - 1870 för Sveriges län, konstanta priser

Förändring i BRP per capita 1870 - 2020 för Sveriges län, konstanta priser

Om utvecklingen över tid

Sveriges historiska BNP per capitautveckling kan delas in i två huvudperioder. En fas av stagnation från 1500-tal till 1800-talets mitt och en explosiv tillväxtfas därefter. BNP per capita var ungefär lika hög år 1571 som den var vid 1800-talets början men från industrialiseringen fram till idag har BNP per capita ökat kraftigt. Det innebär en stark tillväxt i alla Sveriges län, men för olika län under skilda perioder. Den första industrialiseringsfasen gynnade främst råvarubetonad export i länen längst i norr och söder, medan Mellansveriges verkstadsindustri växte starkt under 1900-talet. Under 1900-talet minskade den regionala ojämlikheten men efter 1980 har den åter ökat. Under de senaste decennierna har tillväxten gynnat storstadslänen, och främst Stockholms län, som dragit ifrån övriga Sverige.

BRP per capita bland Sveriges Län 1571-2020

Klicka för att göra fler val

Utforska diagram

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Interaktiv dashboard

Detta är ett interaktivt verktyg som ger möjlighet att utforska variablerna.

Klicka för att göra fler val

Utforska Dashboard

För att visa ovanstående vy i fullskärm, klicka på knappen.

Vad säger forskningen?

Det var inte bättre förr

De regionala skillnaderna i Sverige var långt större 1860 än vad de är i dag. Rörligheten, vad avser rangordningen av BNP per capita, har varit hög mellan länen. Drivkrafterna till utvecklingen har skiftat över tid. De ökande skillnaderna sedan 1980 är ett kraftigt trendbrott.

Aktiv regionalpolitik minskade klyftorna under efterkrigstiden

Åren 1940–1980 sjönk skillnaderna i BNP per capita till historiskt låga nivåer, bland annat beroende på solidarisk lönepolitik, industripolitik och flyttbidrag. Detta till priset av ökad avfolkning i vissa landsdelar som resulterat i kritik från medborgare.

Växande ojämlikhet från 1980

Från 1980-talet ökade åter skillnaderna i BNP per capita. Ökande regionala skillnader är en del i en allmän internationell trend sedan 1980-talet. Eftersom Sveriges ojämlikhet ökar från en låg nivå är förändringstakten hög internationellt sett. I dag sticker Sverige inte längre ut som ett av de mest regionalt jämlika länderna.

Länk till forskning

Den statistiska rådatan är skapad av ekonom-historiska institutionen på Lunds universitet: Swedish Historical National Accounts 1560–2020 (Krantz, O. (2017), Krantz and Schön (2007), Schön and Krantz (2012, 2015)) och The Swedish Historical Regional Accounts 1571–2020 (Enflo, K., Henning, M. & Schön, L. (2014) och Enflo K, A Missiaia (2018)) Länkar till serierna finns här: https://lusem.lu.se/economic-history/databases/economic-history-data/swedish-historical-national-accounts https://lusem.lu.se/economic-history/databases/economic-history-data/swedish-historical-regional-accounts